Accessibility links

Azərbaycan Müdafiə naziri İrana səfər edib


Азярбайcанын Мцдафия назири Сяфяр Ябийев Иранdа iki günlük рясми сяфярдя олуb. Müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, səfər zamanı Азярбайcан-Иран щярби ямякдашлыьынын инкишаф перспективляриnin мцзакиряsи ясас мювзу олуb. Cənab Ябийевин Иранıн Информасийа вя Хариcи Ишляр назирlərи иля эюрцшüндя дя Азярбайcан-Иран мцнасибятляринин мювcуд durumu, Хязярин hüquqi статусу, реэиондаkı эярэин вязиййятин сябябляри, Ермянистан-Азярбайcан мцнагишяsiнин щяллиня манечилик тюрядян амилляр барядя cидди фикир мцбадиляси апарылыb. Иранын Мцдафия вя Силащлы Гцввяляря Дястяк назири Мустафа Мящяммяд Няccар bildirib ki, дини, тарихи вя мядяни бирлийи олан Азярбайcан-Иран ямякдашлыьынын даща да инкишаф етдирилмяси бу эцн приоритет мясяля кими гаршыда дурмалы, ялагялярдя фасилялярин йаранмасына имкан верилмямялидир. “Hяр ики дювлятин Мцдафия назирляринин эюрцшляри диэяр сащяляр цчцн нцмуняйя чеврилмяли вя мювcуд сазиш чярчивясиндя щярби сащядя ямякдашлыьын цфцгляри эенишляндирилмялидир”. Азярбайcан Мцдафия назири Сəfər Ябийев iки юлкя арасында ялагялярин даща еффектив щяйата кечирилмяси цчцн реэионда сабит мцщитин ваcиблийини билдирib. “Cянуби Гафгазда щярби-сийаси вязиййят эярэин олараг галыр. Буна ясас сябяб Ермянистанын апардыьы тяcавцзкар сийасят вя Азярбайcан торпагларынын бир щиссясини ишьал алтында сахламасыдыр. Ермянистан-Азярбайcан мцнагишясинин щяллиндя бязи дювлятляр обйектив, ядалятли мювге тутмur, Ермянистаны ишьалчы юлкя кими танымır, бязи дювлятляр ися Азярбайcаны юзцня дост вя гардаш адландырдыглары щалда ишьалчы Ермянистана щяр cцр сийаси, игтисади, щятта щярби дястяк эюстяриr”. Азярбайcан Мцдафия назири daha sonra билдириb ки, реэионда тяcавцзкар сийасятин гаршысынын алынмасы вя сабитлийин бяргярар едилмяси цчцн hər iki dövlətin сяйляринi бирляшдирмяси зяруридир. «Азярбайcан юз торпагларыны истянилян йолла азад едяcяк. Бу, бирмяналыдыр.» Bununla yanaşı, müstəqil şərhçilər Azərbaycan İran hərbi əməkdaşlığının perspektivlərini görmür. Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev hesab edir ki, bu perspektiv bəyanatlardan irəli getməyəcək. Çünki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini NATO standartlarına uyğunlaşdırır. Digər tərəfdən isə İran Ermənistanla intensiv siyasi, iqtisadi və hərbi əməkdaşlıq edir.
XS
SM
MD
LG