Accessibility links

АДП сядри Рясул Гулийев октйбарын 17-дя Азярбайъана дюняъяк


АДП сядри Рясул Гулийевин доггуз иллик мцщаъирят щяйатындан сонра октйабрын 17-дя юлкяйя гайыдаъаьы иля баьлы вердийи бяйанаты мятбуатын, сийаси даирялярин вя щцгуг-мцщафизя органларынын эениш мцзакиря мювзусуна чеврилиб. Ъянаб Гулийевин тяряфдарлары ону гаршыламаг цчцн, щцгуг мцщафизя органлары ися щябс етмяк вя тяряфдарларынын щава лиманына эялмясинин гаршысыны алмаг цчцн планлар цзяриндя баш сындырырлар. Daxili İşlər Nazirliyi bəyan ediб ki, Rəsul Quliyev barəsində 2000-ci il oktyabrın 10-da həbs qəti imkan tədbiri seçilib və о Azərbaycana dönəcəyi halda məhkəmə qərarı icra ediləcək. Назирлийин бяйанатында дейилир ки, Azadlıq"seçki blokunun R.Quliyevin vətənə dönüşü ilə bağlı bu il oktyabrın 17-də щава лиманында nəzərdə tutluğu qarşılama mərasimi hazırlaması барядя мялуматы avantüraдыр. Назирлик strateji obyekt kimi щава лиманынын mühafizəsinin gücləndirildiyiнин, burada keçirilməsi nəzərdə tutulan aksiyanın qarşısının qətiyyətlə alınacağıны bildirilir. «Щüquqa zidd hərəkətlərə görə məsuliyyət "Azadlıq" seçki blokuna daxil olan сийаси partiyaların рящбярляринин üzərinə düşəcəк»-дейя сяняддя гейд олунур. АДП сядринин мцавини Щясрят Рцстямов Рясул Гулийевин октйбарын 17-дя мцтляг Азярбайъана эяляъяйини вя бу фикринин гяти олдуьуну бир даща бяйан едиб. О Американын сяси радиосуна билдириб ки, АДП сядри Бакы щава лиманында гаршыламаг цчцн минлярля инсан эяляъяк вя щюкумятин киминся гаршыланма мярасиминин гаршысыны алмасы барядя щяр щансы щцгуги сяняд мювъуд дейил. Ъянаб Щясрят щесаб едир ки, АДП сядирини гаршылайанлара гаршы щяр щансы тяхрибата эюря мсясулиййят щюкумятин цзяриня дцшцр. Бу эцн Бакы шящяр иъра щакимиййятинин башчысы Hаъыбала Abutalıbov да ADP sədri Rəsul Quliyevin qarşılanma мярасими барядя фикир билдириб. Онун сюзляриня эюря, hava limanında tədbir keçiriləcəyi ilə bağlı Bakı meriyasına щяр щансы müraciət daxil olmaйыб.
XS
SM
MD
LG