Accessibility links

Sürücülər etiraz etdi, maaşları artırıldı


Salyanda etiraz aksiyası

Ələt-Astara yolunu inşa edən İtaliyanın “Todini” şirkətinin Salyan ofisinin qarşısında ağırtonnajlı yük maşınlarının 60 sürücüsü etiraz aksiyası keçirib

Aprelin 29-da Ələt-Astara yolunu inşa edən İtaliyanın “Todini” şirkətinin Salyan ofisinin qarşısında ağırtonnajlı yük maşınlarının 60 sürücüsü etiraz aksiyası keçirib.
“Demokratiyaya Yardım” İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov Turan agentliyinə bildirib
ki, sürücülər əmək haqlarının azlığından və yemək şəraitindən şikayət edir.

“Sürücülərə hər 30 km.-lik yola cəmi 45-50 qəpik verirlər. Ümumilkdə, onların əmək haqqı ayda 250-300 manat təşkil edir”, - E.Məmmədov əlavə edib. Onun sözlərinə görə, sürücülər şirkət rəhbərliyi ilə görüş tələb edirlər.

Günorta saatlarında sürücülərin əmək haqqının 500 manatadək artırılması barədə razılıq əldə olunub. Bu, şirkətin Bakı ofisinin nümayəndəsi hadisə yerinə gəldikdən sonra baş verib. Bundan sonra sürücülər işi bərpa ediblər, Emil Məmmədov bildirib

Хатырладаг ки, бир ил яввял ширкятин Салйан офисинин рящбяри Браколетти йерли сакинляри тящгир етдийиня эюря ишдян говулуб. Буна бахмайараг, вязиййят йахшылыьа доьру дяйишмяйиб.

“Тодини” Ялят-Астара йолунун 112 км.лик щиссясини (70-жи км. Бакынын жянубунда няглиййат говшаьындан Иран сярщядиня гядяр) инша едир. Тикинтини Дцнйа Банкы малиййяляшдирир. Тикинтийя 2011-жи илин февралында башланылыб вя 2013-жц илдя баша чатмалыдыр.

Amerika İcmalı

Amerika İcmalı - 15 Oktyabr, 2021
please wait

No media source currently available

0:00 0:29:08 0:00
XS
SM
MD
LG